PRIVACY POLICY

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. BijOns houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn      beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als zorgboerderij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, neem dan contact met ons op.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door BijOns verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • De administratie doeleinden
 • Het uitvoering geven aan de zorgovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de zorgovereenkomst en daarmee is onze verwerking:
  ‘Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting’
 • ‘Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst’.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt BijOns de volgende persoonsgegevens van je:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Correspondentie-/bezoekadres, postcode en woonplaats
 • Contactgegevens in geval van nood • Contactgegevens bewindvoering/budgetbeheer (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Financiële gegevens
 • Contactgegevens huisarts, apotheek en tandarts
 • Zorgverzekering
 • Kopie ID
 • BSN-nummer 


Jouw persoonsgegevens worden door BijOns opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Gegevens die wij zelf hebben gegenereerd, en die verband houden met de verleende zorg en begeleiding (denk aan het persoonlijk plan en jaarlijkse evaluatieverslag), zijn we verplicht 15 jaar te bewaren;
 • Gegevens die jij aan ons hebt verstrekt om jou te begeleiden, denk aan een polisblad van een zorgverzekering, e.d. worden zo snel mogelijk geretourneerd en in elk geval na einde van de zorgovereenkomst;
 • Gegevens die wel verband houden met de zorg en begeleiding, maar geen gezondheidsgegevens zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van onze financiële administratie) zijn we verplicht 7 jaren te bewaren; – Overige niet genoemde gegevens bewaren we niet langer dan strikt noodzakelijk. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers Persoonsgegevens van medewerkers worden door BijOns verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst en daarmee is onze verwerking:
 • ‘Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst’.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BijOns de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Woonadres, postcode en woonplaats
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • IBAN-nummer
 • Kopie ID
 • BSN-nummer.


Jouw persoonsgegevens worden door BijOns opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens die wel verband houden met de arbeidsovereenkomst en daarmee onze financiële administratie zijn we verplicht 7 jaren te bewaren.


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken. Echter, alleen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze (financiële) administratie
 • Het beveiligen van onze mailomgeving.


Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere partijen verstrekken en al helemaal niet verkopen.


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
BijOns bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je die aan ons hebt gegeven dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; • Alle personen die namens BijOns van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en waar nodig zijn die uitgerust met internetbeveiligingssoftware;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is (we maken bijvoorbeeld gebruik van een extra beveiligde mailomgeving);
 • Wij maken back-ups van onze systemen en daarmee jouw persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Jouw rechten

 • Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen.
 • Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
 • Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
 • Wij gaan je natuurlijk vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 • Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken nadat je ons hiertoe toestemming hebt gegeven, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Zien wij iets over het hoofd?
Als je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met onze Privacy policy, neem dan contact met ons op. Mocht je verder iets zien of horen waardoor we de privacy van onze klanten nog verder kunnen garanderen dan horen we dat graag! Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als je naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!